Giới thiệu

Nhóm Tinh Thần Khai Minh là một nhóm học thuật được thành lập vào ngày 01/05/2014. Chúng tôi hoạt động nghiên cứu thuần túy trong lĩnh vực Khoa học chính trị, hướng đến nâng cao nhận thức chính trị của người Việt và thúc đẩy sự phát triển của xã hội dân sự.

 

Trong giai đoạn từ 2014 đến 2018, chúng tôi tập trung xây dựng nguồn học liệu Khoa học chính trị trong ba môn chính:

Chính trị học so sánh

 

Các dự án cộng đồng do nhóm Tinh Thần Khai Minh chủ trương thực hiện:

 

Các kênh thông tin của Nhóm Tinh Thần Khai Minh:

Website: http://tinhthankhaiminh.org

Blog: http://tinhthankhaiminh.blogspot.com

Facebook: http://facebook.com/tinhthankhaiminh

Email: tinhthankhaiminh@gmail.com