Các sản phẩm thuộc dự án cộng đồng “Chuyển ngữ sách Củng cố các nền dân chủ trong làn sóng thứ ba: Những thách thức khu vực“, với sự đóng góp chuyển ngữ, hiệu đính từ nhiều dịch giả. Dự án do nhóm Tinh Thần Khai Minh chủ trương thực hiện.

Nguồn tài liệu: Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds), Consolidating The Third Wave Democracies, The Johns Hopkins University Press.

0325_BIPP-china LA Region Flag-Pins-South-Korea-Taiwan
Trang 1 | 11