Được truyền cảm hứng từ phong trào Khai minh ở phương Tây thế kỷ 17 – 18, nhóm Tinh Thần Khai Minh được thành lập tại Hà Nội vào năm 2014 với hy vọng xây dựng một không gian học thuật tự do tại Việt Nam để thảo luận các vấn đề chính trị. Với tầm nhìn ấy, chuyên trang này là một trong những nỗ lực của nhóm, nhằm phổ biến kiến thức chính trị đến đông đảo người dân Việt Nam.

Thông báo / Tài liệu mới cập nhật

Kết nối với chúng tôi

Facebook Blog Email Telegram