Intro

Nhóm Tinh Thần Khai Minh là một nhóm học thuật được thành lập vào ngày 01/05/2014. Chúng tôi hoạt động nghiên cứu thuần túy trong lĩnh vực Khoa học chính trị, hướng đến nâng cao nhận thức chính trị của người Việt và thúc đẩy sự phát triển của xã hội dân sự.

 

Kết nối với chúng tôi

Facebook Blog Email