[Tủ NMTHCT] Quyển 4 – Khai Sáng và Một số Nhà tư tưởng Chính trị của Nó

Tải về tại đây:

Thông số sáchGiới thiệuMục lục

Tên sách: Khai Sáng và Một số Nhà tư tưởng Chính trị của Nó

Biên soạn: Minh Anh & Vi Yên [Nhóm Tinh Thần Khai Minh]

Tủ sách: Nhập môn Triết học Chính trị, Quyển 4

Số trang: 256 trang, 01/06/2016

Hướng dẫn trích nguồn: Minh Anh & Vi Yên, Ebook “Khai Sáng và Một số Nhà tư tưởng Chính trị của Nó”, Tủ sách Nhập môn Triết học Chính trị, Nhóm Tinh Thần Khai Minh, 2016.

Quyển “Khai Sáng và Một số Nhà tư tưởng Chính trị của Nó” là tập hợp các bài viết giới thiệu về Khai sáng và tư tưởng chính trị của một số nhà tư tưởng lớn của thời kỳ này, bao gồm Hobbes, Locke, Montesquieu, Adam Smith, Rousseau, và Voltaire.

Lời nói đầu…………………………………………………………………….. 3

Khai Sáng và tiến bộ…………………………………………………………. 4

Trả lời cho câu hỏi: “Khai Sáng là gì?”…………………………………. 70

Lý thuyết về nhà nước duy lý của Thomas Hobbes…………………. 85

Lý thuyết về nhà nước đạo đức của John Locke……………………… 115

Montesquieu và thuyết phân quyền…………………………………….. 142

Adam Smith và tác phẩm “Tài sản của các quốc gia”……………….. 171

Lý thuyết của Rousseau về ý chí chung……………………………….. 188

Voltaire…………………………………………………………………………. 211

 

kmnmthctbiasachquyen4