[Tủ DCVPQ] Quyển 2 – Hiến pháp Mỹ

Tải về tại đây:

Thông số sáchGiới thiệuMục lục

Tên sách: Hiến pháp Mỹ

Biên soạn: Minh Anh & Minh Trí [Nhóm Tinh Thần Khai Minh]

Tủ sách: Dân chủ và Pháp quyền, Quyển 2

Số trang: 439 trang, 01/07/2016

Hướng dẫn trích nguồn: Minh Anh & Minh Trí, Ebook “Hiến pháp Mỹ”, Tủ sách Dân chủ và Pháp quyền, Nhóm Tinh Thần Khai Minh, 2016.

Quyển “Hiến pháp Mỹ” là tập hợp các bài viết giới thiệu về các nguyên tắc nền tảng của Hiến pháp Mỹ cũng như về việc Hiến pháp đã ra đời như thế nào. Hy vọng sau khi đọc tài liệu này, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về Hiến pháp Mỹ cũng như tầm quan trọng của Hiến pháp đối với sự phát triển quốc gia.

Lời nói đầu…………………………………………………………………….. 3

Lược sử hình thành Hiến pháp Hoa Kỳ ……………………………….. 4

James Madison – Cha đẻ bản Hiến pháp Hoa Kỳ……………………. 13

Tổng quan về Hiến pháp Hoa Kỳ………………………………………… 22

Nguyên tắc nền tảng làm nên Hiến pháp Hoa Kỳ…………………… 76

Quyền lực của Tổng thống………………………………………………… 98

Vai trò của Tư pháp độc lập……………………………………………….. 121

Tầm quan trọng của độc lập Tư pháp…………………………………… 140

Dân sự kiểm soát Quân sự…………………………………………………. 152

Tìm hiểu về khái niệm Rule of Law tại Hoa Kỳ……………………… 177

Kiểm soát và cân bằng quyền lực…………………………………………. 218

Những luận cương Liên bang – A. Hamilton, J. Madison, J. Jay…………… 228

kmdcvpqbiasachquyen2