[Tủ DCVPQ] Quyển 3 – Dân chủ và Thể chế Dân chủ

Tải về tại đây:

Thông số sáchGiới thiệuMục lục

Tên sách: Dân chủ và Thể chế Dân chủ

Biên soạn: Minh Anh & Vi Yên [Nhóm Tinh Thần Khai Minh]

Tủ sách: Dân chủ và Pháp quyền, Quyển 3

Số trang: 606 trang, 01/10/2016

Hướng dẫn trích nguồn: Minh Anh & Vi Yên, Ebook “Dân chủ và Thể chế Dân chủ”, Tủ sách Dân chủ và Pháp quyền, Nhóm Tinh Thần Khai Minh, 2016.

Quyển “Dân chủ và Thể chế Dân chủ” tập hợp các bài viết giới thiệu tổng quan về khái niệm dân chủ và một vài mô hình thể chế dân chủ trên thế giới. Chúng tôi sắp xếp các bài viết thành hai phần chính: Phần Một bàn về những quan niệm chung về dân chủ, được thừa nhận rộng rãi; Phần Hai trình bày về một vài dạng tổ chức của nhà nước dân chủ như tổng thống, bán tổng thống, đồng thuận, đa số.

Lời nói đầu…………………………………………………………………………. 4

PHẦN I – DÂN CHỦ

Tổng quan về dân chủ…………………………………………………………… 6

Các nguyên tắc căn bản của dân chủ…………………………………………. 78

Các nguyên tắc bầu cử dân chủ……………………………………………….. 95

Bình đẳng và dân chủ……………………………………………………………. 120

Chính quyền đại biểu và dân chủ……………………………………………… 139

Dân chủ là một phương tiện, không phải là cứu cánh…………………… 155

Dân chủ – đó là quyền của tất cả quốc gia………………………………….. 172

Dân chủ như một giá trị toàn cầu…………………………………………….. 191

Bàn về dân chủ…………………………………………………………………….. 227

PHẦN II – THỂ CHẾ DÂN CHỦ

Thể chế chính trị cộng hòa…………………………………………………….. 285

Hệ thống chính trị vương quốc Anh………………………………………… 307

Hệ thống chính trị Mỹ………………………………………………………….. 362

Hệ thống chính trị Pháp………………………………………………………… 428

So sánh các hệ thống chính trị………………………………………………… 485

So sánh chế độ tổng thống với chế độ đại nghị…………………………… 516

So sánh các mô hình dân chủ………………………………………………….. 550

 

kmdcvpqbiasachquyen3