[Tủ NMTHCT] Quyển 8 – Cá nhân, Thị trường và Nhà nước

Tải về tại đây:

Thông số sáchGiới thiệuMục lục

Tên sách: Cá nhân, Thị trường và Nhà nước

Biên soạn: Minh Anh & Vi Yên [Nhóm Tinh Thần Khai Minh]

Tủ sách: Nhập môn Triết học Chính trị, Quyển 8

Số trang: 559 trang, 27/08/2016

Hướng dẫn trích nguồn: Minh Anh & Vi Yên, Ebook “Cá nhân, Thị trường và Nhà nước”, Tủ sách Nhập môn Triết học Chính trị, Nhóm Tinh Thần Khai Minh, 2016.

Quyển “Cá nhân, Thị trường và Nhà nước” là tập hợp các bài viết giới thiệu về con người cá nhân, thị trường và nhà nước. Quyển sách được trình bày thành 4 phần: Phần 1 bàn về cá nhân và chủ nghĩa cá nhân; Phần 2 bàn về thị trường tự do; Phần 3 bàn về chủ nghĩa tư bản; và Phần 4 bàn về vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường. Qua đây, chúng tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn rõ ràng và khái quát về vai trò của cá nhân và nhà nước trong đời sống xã hội.

Lời nói đầu…………………………………………………………………………. 5

PHẦN I – CÁ NHÂN

Bàn về chủ nghĩa cá nhân………………………………………………………. 7

Chủ nghĩa cá nhân và tri thức…………………………………………………. 10

Chủ nghĩa cá nhân và tự do: Những cây cột trụ sống động của cộng đồng chân chính        17

Chủ nghĩa cá nhân đối đầu với chủ nghĩa cộng sản……………………… 26

Chủ nghĩa cá nhân đối lập với chủ nghĩa vị kỉ…………………………….. 45

PHẦN II – THỊ TRƯỜNG TỰ DO

Kinh tế thị trường là gì?………………………………………………………… 55

Giá cả từ đâu mà ra?………………………………………………………………. 99

Những phẩm chất đáng quý của nền kinh tế tự do………………………. 114

Hai mươi ngộ nhận về thị trường…………………………………………….. 140

Thị trường và đạo đức……………………………………………………………. 195

PHẦN III: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

Chủ nghĩa tư bản là gì?………………………………………………………….. 211

Giá trị đạo đức của chủ nghĩa tư bản…………………………………………. 262

Chủ nghĩa tư bản và nền tảng luân lý……………………………………….. 280

Chủ nghĩa tư bản và tình trạng bất bình đẳng – cánh hữu và cánh tả sai lầm ở những điểm nào           301

Vì sao các nhà trí thức phản đối chủ nghĩa tư bản?………………………. 346

Ayn Rand và chủ nghĩa tư bản: cuộc cách mạng về đạo đức…………… 366

PHẦN IV – VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC

Sở hữu ………………………………………………………………………………. 395

Sở hữu tư nhân……………………………………………………………………. 399

Tư hữu là cốt lõi của tự do……………………………………………………… 425

Tự do………………………………………………………………………………… 430

Cơ sở kinh tế của tự do…………………………………………………………. 436

Bình đẳng…………………………………………………………………………… 454

Bất bình đẳng về tài sản và thu nhập………………………………………… 460

Đạo lí của bình đẳng và bất bình đẳng trong xã hội thị trường……….. 465

Bản chất của chính phủ…………………………………………………………. 479

Nhà nước và dân chủ, và vai trò của nhà nước…………………………….. 498

Chính quyền trong một nền kinh tế thị trường………………………….. 520

Về vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường………………………… 542

kmnmthctbiasachquyen8