Loạt Slideshows “Triết học Chính trị” được sử dụng trong chuỗi Hội thảo “Triết học Chính trị” (do nhóm Tinh Thần Khai Minh và NXB Tri Thức tổ chức) giới thiệu các quyển sách và các dòng tư tưởng triết học chính trị kinh điển.

Xem thông tin các Hội thảo

slide6 slide5
Trang 2 | 212