Các sản phẩm thuộc dự án cộng đồng “Chuyển ngữ sách Trật tự chính trị và suy tàn chính trị: Từ cách mạng công nghiệp đến toàn cầu hóa dân chủ“, với sự đóng góp chuyển ngữ, hiệu đính từ nhiều dịch giả. Dự án do nhóm Tinh Thần Khai Minh chủ trương thực hiện.

Nguồn tài liệu: Francis Fukuyama. 2014. Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. Farrar, Straus and Giroux.

corruption images
Trang 2 | 212